Szukaj na tym blogu

wtorek, 25 sierpnia 2015

Co to są produkty pochodzenia zwierzęcego w karmie

W tym artykule nie będzie zdjęcia milutkiego, puchatego kotka ani pieska bo temat nie jest milutki.
Temat produktów pochodzenia zwierzęcego często się przewija przez różne fora i grupy. Widząc w składzie karmy na pierwszym miejscu słowo: mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego (w tym 4% kurczak) wiele osób myśli, że tam jest mięso z kurczaka. Nic bardziej mylnego... Taka karma nie zawiera 4% mięsa, mięso co najwyżej może wystąpić w formie jednodniowego martwego kurczaka w niewiadomej ilości lub to co pozostaje na obranych z mięsa kościach. Te 4% oznaczają, że produkty znajdujące się w karmie są w 4% z kurczaka bo cała reszta jest wielką niewiadomą. Z tego kurczaka w karmie są pióra, pazury i inne odpady nie nadające się do spożycia przez ludzi.
Wiem, że nie każdy wierzy w to co czyta w internecie dlatego przytoczę Wam dziś fragmenty Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określające przepisy dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi.

Do celów niniejszego rozporządzenia zastosowanie mają następujące definicje:
1)
„produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego” oznaczają całe zwierzęta martwe lub ich części, produkty pochodzenia zwierzęcego lub inne produkty otrzymane ze zwierząt nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi, w tym komórki jajowe, zarodki i nasienie;
2)
„produkty pochodne” oznaczają produkty otrzymane w wyniku przynajmniej jednej obróbki, przekształcenia lub etapu przetwarzania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego;
3)
„produkty pochodzenia zwierzęcego” oznaczają produkty pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu pkt 8.1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004;

Produkty pochodzenia zwierzęcego dzieli się na trzy kategorie:

Kategoria 1 – „do utylizacji”

Zwierzęta chore lub podejrzane o zakażenie TSE (zakaźne encefalopatie gąbczaste), materiał szczególnego ryzyka, zwierzęta domowe, egzotyczne z cyrków i ogrodów zoologicznych, zwierzęta laboratoryjne, osady z oczyszczalni ścieków, przetwarzających materiały szczególnego ryzyka(SRM) lub zakładów pozyskujących SRM, produkty zwierzęce zawierające substancje zabronione.
Lista materiałów Kategorii 1
 • ryzyko związane z prionami (TSE)
 • materiał szczególnego ryzyka (SRM)
 • wykrycie substancji niedozwolonych,
 • padłe zwierzęta domowe, egzotyczne, doświadczalne, laboratoryjne
 • pozostałości z kratek ściekowych z ubojni 6 mm (tam gdzie K1)
 • odpady gastronomiczne ze środków transportu międzynarodowego,
 • mieszaniny 1, 2 i 3
Zagospodarowanie kategorii 1
Spopielenie lub współspopielenie jako odpad bezpośrednio lub po przetworzeniu żywienie ptaków padlinożernych

Kategoria 2 – „nie przeznaczona do spożycia przez zwierzęta”

Treść przewodu pokarmowego ssaków, osad z zakładów przetwarzających lub pozyskujących materiały kategorii 2 i 3 , produkty zawierające niedopuszczalne pozostałości (hormony, leki, kokcydiostatyki, inne uboczne produkty zwierzęce nie wymienione w kategorii 1 i 3 w tym zwłoki zwierząt gospodarskich
 • obornik,
 • treść przewodu pokarmowego
 • pozostałości z oczyszczalni ścieków
 • z ubojni
 • leki weterynaryjne w ilościach przekraczających dopuszczalne normy
 • zawartość ciał obcych,
 • przywiezione z krajów trzecich lub państw UE,niespełniające wymogów UE,
 • zwierzęta padłe,
 • płody, zarodki,
 • zamarły drób z inkubatorów
Zagospodarowanie kategorii 2
Tak samo jak kategoria pierwsza oraz wytwarza się z niej nawozy organiczne i polepszacze gleby, kompostowanie, biogazowa nie (wszystko po sterylizacji ciśnieniowej), obornik, treść pp, mleko i siara - bezpośrednio użycie jako nawóz, specjalne cele żywieniowe (zw. futerkowe, zoo, cyrkowe, zwierzęta bezdomne, zanęty)

Kategoria 3 „nie przeznaczona do spożycia przez ludzi”

Uboczne produkty pochodzące od zwierząt uznanych za zdatne do spożycia, środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego nie zagrażające zdrowiu zwierząt i ludzi, wycofane środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego:
 • tusze i części tusz zwierząt poddanych ubojowi w rzeźni, uznane za zdatne do spożycia przez ludzi, lecz nie przeznaczone do spożycia przez ludzi ze względów handlowych
 • tusze i części tusz zwierząt poddanych ubojowi w rzeźni, które nie zostały uznane za zdatne do spożycia przez ludzi, ale nie wykazują objawów choroby przenoszonej na ludzi lub zwierzęta
 • skóry skórki od zwierząt zdrowych, ubitych w rzeźni
 • produkty z drobiu i zajęcy zabitych w gospodarstwie
 • krew zwierząt po uboju, które nie wykazywały objawów choroby przenoszącej się przez krew na ludzi i na zwierzęta
 • powstałe w wyniku wytwarzania produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi w tym odtłuszczone kości, skwarki,
 • osad z centryfugi separatorów otrzymany w procesie przetwarzania mleka
 • była żywność
 • karma dla zwierząt domowych lub materiały paszowe zawierające produkty pochodzenia zwierzęcego, które z powodów handlowych lub produkcyjnych nie nadają się do skarmiania, ale nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt (wcześniej nie uwzględniane)
 • krew,
 • łożysko,
 • wełna,
 • pióra,
 • włosy,
 • rogi,
 • ścinki z kopyt
 • zwierzęta wodne i ich części
 • UPPZ z zakładów przetwarzających zwierzęta wodne
 • muszle,
 • skorupy skorupiaków,
 • produkty uboczne z wylęgarni,
 • jajka i skorupy jaj,
 • jednodniowe kurczęta zabite w celach handlowych
 • bezkręgowce wodne, lądowe inne niż gatunki chorobotwórcze dla zwierząt
 • zwierzęta należące do rzędów gryzoni i zajęcokształtnch,
 • inne niż K1 i K2
 • skóry i skórki, kopyta, pióra, wełna, rogi, sierść i futro pochodzące od zwierząt martwych, które nie wykazywały oznak choroby przenoszonej przez ten produkt na ludzi lub zwierzęta;
 • tkanka tłuszczowa ze zwierząt, które nie wykazały jakichkolwiek objawów choroby przenoszonej przez ten materiał na ludzi lub zwierzęta, poddanych ubojowi w rzeźni i uznanych za nadające się do uboju z przeznaczeniem do spożycia przez ludzi
 • odpady gastronomiczne;
Zagospodarowanie kategorii 3
Tak samo jak w kategoriach 1 i 2 oraz wykorzystanie w celach paszowych , dla zwierząt domowych oraz futerkowych oraz zastosowania w nawozach organicznych i polepszaczach gleby, możliwość wykorzystania (spalania) jako paliwa, po uprzednim przetworzeniu lub bez przetworzenia.

Ograniczenia zastosowania:  

Nie wolno karmić zwierząt lądowych danego gatunku innych niż zwierzęta futerkowe przetworzonym białkiem zwierzęcym pochodzącym z części lub całości zwierząt tego samego gatunku.

Są także odstępstwa od podziału na kategorie.

 Właściwy organ może, w drodze odstępstwa od art. 13 i 14, zezwolić, w warunkach zapewniających kontrolę zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt, na gromadzenie i stosowanie materiału kategorii 2, pod warunkiem że pochodzi on od zwierząt, które nie zostały zabite lub które nie padły z powodu obecności lub podejrzenia choroby przenoszonej na ludzi lub zwierzęta, oraz materiału kategorii 3 do skarmiania:
a)
zwierząt z ogrodów zoologicznych;
b)
zwierząt cyrkowych;
c)
gadów i ptaków drapieżnych innych niż zwierzęta z ogrodów zoologicznych i zwierzęta cyrkowe;
d)
zwierząt futerkowych;
e)
dzikich zwierząt;
f)
psów z uznanej hodowli, lub sfory psów gończych;
g)
psów i kotów w schroniskach dla zwierząt;
h)
larw i robaków przeznaczonych na przynętę.

A jak to się ma do karm dla psów i kotów?


Wprowadzanie do obrotu karmy dla zwierząt domowych
Podmioty mogą wprowadzać do obrotu karmę dla zwierząt domowych, pod warunkiem że:
a)
produkty te pochodzą:
(I)
z materiału kategorii 3 innego niż materiał, o którym mowa w art. 10 lit. n), o) i p);
(II)
w przypadku importowanej karmy dla zwierząt domowych lub karmy dla zwierząt domowych wyprodukowanej z materiałów pochodzących z przywozu, z materiału kategorii 1, o którym mowa w art. 8 lit. c), na warunkach określonych zgodnie z art. 40 ust. 1 lit. a); lub
(III)
w przypadku surowej karmy dla zwierząt domowych, z materiału, o którym mowa w art. 10 lit. a) oraz lit. b) ppkt (i) i (ii); oraz
b)
zapewniają kontrolę zagrożeń dla zdrowia ludzi i zwierząt dzięki bezpiecznej obróbce zgodnie z art. 38, w przypadku gdy bezpieczne zaopatrzenie zgodnie z art. 37 nie zapewnia dostatecznej kontroli.

W tym momencie odsyłam tych, którzy dobrnęli do tego momentu do tekstu źródłowego aby mogli wnikliwiej poczytać o wszystkich niuansach.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32009R1069

Mam też nadzieję, że Ci co uważają, że w karmie typu "marketówka" jest mięso zmienią zdanie i zrozumieją, że karmią kota czy psa odpadami i śmieciami, których ktoś się chce pozbyć a inni pakują je w karmę dla zwierząt. Cena tej karmy także nie jest adekwatna do zawartych składników. Odpady zwierzęce, zboża lub odpady roślinne są niewiele warte a często producenci płacą za to, że duży koncern odbierze od nich odpady. 

 

5 komentarzy:

Anonimowy pisze...

Żeby w Chinach nie zakopywali zdrowe prosięta męskie bo w karmie nie ma miesa

Anonimowy pisze...

Jak czterdzieści tysięcy indyki zdrowe utylizowali, I nie chcieli dać do produkcji karmy indyki

DomowyPupil pisze...

Etykieta karmy dla zwierząt powinna zawierać wszystkie niezbędne informacje na temat składu pokarmu i zawartości składników odżywczych. Jeśli chcecie zapewnić swojemu pupilowi odpowiednią dietę, wargo nauczyć się ją interpretować.

Anonimowy pisze...

W chinach zrobili ciepłe pożegnanie swin bo polacy polskie mieso sprzedali do chin jakby dali do produkcji karmy dla psów

mrbandit.pl pisze...

rodukty pochodzenia zwierzęcego w karmie dla zwierząt, takie jak mięso, podroby, ryby, mleko czy jaja, stanowią ważny źródło białka i innych składników odżywczych, które są niezbędne dla zdrowia i dobrego samopoczucia zwierząt. Jednocześnie, konieczne jest wybieranie odpowiednich źródeł tych produktów i przestrzeganie standardów jakościowych, aby zapewnić najlepszą jakość karmy dla naszych pupili.